Snelle verzending

Verstuurd met PostNL

Goede Service

Altijd zorgvuldig verpakt

Boven de € 15

Korting op de verzendkosten

Betaal achteraf

Op factuur binnen 14 dagen

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.  Ondernemer / Offline Gaming: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2.  Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3.  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4.  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5.  Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6.  Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7.  Dag: kalenderdag;
8.  Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.


Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer


Offline Gaming , Noordwijk
http://www.offlinegaming.nl 
E-mailadres: sales@offlinegaming.nl
Rabobank: 1067.18.584 in Den Haag 
KvK-nummer: 50127535 
BTW-identificatienummer: NL001858120B84


Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Offline Gaming en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.


Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

3. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.

4. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

5. Alle door Offline Gaming opgegeven prijzen zijn inclusief emballage en BTW maar exclusief verzend- en eventuele vervoerskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.


Artikel 5 – De overeenkomst

1. Bestellingen kunnen online via de website, per e-mail of telefonisch worden geplaatst.

2. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument maar pas nadat Offline Gaming een opdrachtbevestiging aan de koper heeft verstuurd. Deze opdracht bevestiging geschiedt doorgaans binnen 24 uur na de bestelling in de vorm van een email.

3. Fouten en vergissingen in de bestelling komen geheel voor risico van de koper.

4. Offline Gaming kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Offline Gaming op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Offline Gaming verstrekt aan de consument een digitale factuur met daarop vermeldt het email adres en telefoonnummer van de vestiging van Offline Gaming waar de consument met klachten terecht kan.


Artikel 5a – Aanbiedingen

1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is vernoemd.


Artikel 5b – Annuleren van de overeenkomst

1. Annuleren van een bestelling kan kosteloos totdat deze is verzonden. Na het moment van verzenden heeft de klant, na ontvangst van de bestelling het recht om gebruik te maken van het herroepingsrecht, zie hiervoor artikel 6 en 7. Schuldvergelijking is nimmer toegestaan.

2. Voor het annuleren van een bestelling nadat deze is verzonden en waarbij het herroepingsrecht niet van toepassing is worden annuleringskosten gerekend tot 20% met een minimum van 7,95 euro.


Artikel 5c – Weigeren van de bestelling aan de deur

1.  Indien u de bestelling aan de deur weigert gaan wij er vanuit dat u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, conform de voorwaarden van de herroeping ligt het risico van de retourzending bij de klant en brengen wij de kosten die PostNL aan ons doorberekend in mindering op het door u betaalde aankoopbedrag. Ons advies is om de bestelling altijd aan te pakken en naar ons te retourneren op dezelfde wijze als deze aan u is verstuurd.


Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of  namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

3. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Offline Gaming retourneren. Geadviseerd wordt het product op dezelfde wijze terug te sturen als deze aan u is verstuurd.

4. Indien de consument zich niet houdt aan de in lid 2 en lid 3 gestelde voorwaarden, kan Offline Gaming de geleden schade verhalen op de consument.


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor rekening van de consument.

2. Het terugzenden door de consument gebeurd op eigen risico van de consument. Offline Gaming kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de vermissing van het product, wij adviseren derhalve het product verzekerd terug te zenden.

3. Ongefrankeerde zendingen worden door Offline Gaming niet geaccepteerd.

4. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Offline Gaming dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

5. Indien de consument zich niet houdt aan de in artikel 6 lid 2 en lid 3 gestelde voorwaarden zal Offline Gaming conform artikel 6 lid 4 de schade in mindering brengen op het door de consument reeds betaalde bedrag.

6. Offline Gaming zal bij het gestelde in lid 5, de consument hier per email van op de hoogte stellen.


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Offline Gaming alleen worden uitgesloten indien Offline Gaming dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a) die door Offline Gaming tot stand zijn gebracht, overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Offline Gaming geen invloed heeft;
f) voor losse kranten en tijdschriften;
g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h) Artikelen die zodanig zijn uitgepakt waardoor wederverkoop niet meer mogelijk is.
i) Geopende boosters, decks, tins en displays van trading card games, zoals Yu-Gi-Oh, Pokemon en Magic the Gathering. (ongeopende producten zijn niet uitgesloten)


Artikel 9 - De prijs

1.  Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2.  In afwijking van het vorige lid kan Offline Gaming producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.  Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.  Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.  De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.


Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1. Offline Gaming staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd monteren of andere- oorzaken die buiten de invloedssfeer van Offline Gaming liggen, komt de garantie te vervallen.


Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. Offline Gaming zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Offline Gaming kenbaar heeft gemaakt. Een verkeerd opgegeven adres komt geheel voor risico van de consument.

3. Met inachtneming van het geen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Offline Gaming geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Offline Gaming zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk voor verzending zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.


Artikel 12 - Overmacht

1. Indien Offline Gaming door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht-toestand. Indien de overmacht-toestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder het recht op enige (schade) vergoeding.

2. Onder overmacht van Offline Gaming wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.

3. Tot de omstandigheden uit lid 2 worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties.

4. Offline Gaming zal de koper zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmacht-toestand op de hoogte stellen.


Artikel 13 – Betaling

1. Offline Gaming accepteert op dit moment een overschrijving, PayPal of Ideal als (vooruit)betaling.

2. Offline Gaming biedt de mogelijkheid voor een betaling op factuur (achteraf). Deze service wordt geleverd door Klarna.com.

3. Tijdens het bestelproces voert Klarna een acceptatietest uit. Offline Gaming conformeert zich aan de uitslag van deze test.

4. Als een betaling wordt geaccepteerd dan uit lid 2, dient de consument de verschuldigde bedragen binnen veertien dagen na bezorging van het goed te voldoen. Voor het verzuimen van deze betaling rekent Klarna extra kosten. Alle (extra) kosten die hier uit voortvloeien zijn een zaak tussen Klarna en de klant.

5. De acceptatie van een andere betalingsvorm dan uit lid 1 ligt geheel bij Offline Gaming, de acceptatie van betalen op factuur ligt bij Klarna.

6. Als een andere betaling wordt geaccepteerd dan uit lid 1, dient de consument de verschuldigde bedragen voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed te voldoen.

7. De acceptatie van een andere betalingsvorm dan uit lid 1 ligt geheel bij Offline Gaming.

8. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaal gegevens onverwijld aan Offline Gaming te melden.

9. In geval van wanbetaling van de consument heeft Offline Gaming behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


Artikel 13.B– Betaling met Klarna

Als u met Klarna Factuur betaalt, winkelt u veilig en eenvoudig. U hoeft nooit uw bankrekening- of creditcardgegevens in te vullen en betaalt altijd pas nadat de aankopen zijn afgeleverd.

  • U betaalt pas nadat u de aankoop in huis hebt;
  • Betaalperiode - altijd 14 dagen;
  • U hoeft nooit uw bankrekening- of creditcardgegevens op te geven;
  • Altijd minimaal 7 werkdagen bedenktijd in overeenstemming met de wet kopen op afstand en de colportagewetgeving;
  • De webwinkel rekent u 2.5 euro voor het gebruik van deze service;
  • Bij de aankoop worden uw persoonlijke gegevens mogelijkerwijs gecontroleerd door middel van een identiteit- en kredietwaardigheidtoets.


Artikel 14 - Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen na verzending, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Offline Gaming, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

2. Indien de consument niet binnen 7 dagen na verzending zijn of haar klacht kenbaar heeft gemaakt wordt Offline Gaming geacht in overeenstemming met haar verplichtingen te hebben geleverd. Bij Offline Gaming ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Offline Gaming binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien tijdig wordt gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Offline Gaming naar keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor gratis her levering zorgen, hetzij de koper de teruggenomen goederen crediteren.

5. Op al onze overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen Offline Gaming en de koper mochten ontstaan.


Artikel 15 - Aansprakelijkheid

1. Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Offline Gaming in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Offline Gaming niet aansprakelijk zijn, behouden schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan zijde van Offline Gaming.

2. De klant vrijwaart Offline Gaming te dezer zake tegen alle aansprakelijkheid van derden. aansprakelijkheid van Offline Gaming blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Offline Gaming de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.


Artikel 16

1. In geval afzonderlijke bepalingen in deze voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

2. In alle zaken waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de eigenaar van Offline Gaming.